Ledarhundsklubben - Stockholm & Gotlands läns - Stadgar 


  

Menyn

Till Startsidan

Bli medlem

För medlemmar

Om ledarhunden

Tillgänglighet med ledarhunden

Kalendarium

Bildgalleri

Arkiv

Om oss

Kontakta oss

Närstående verksamhet

Länkar

Stadgar för Ledarhundsklubben-Stockholms län. Antagna den 3 september 2009.

 

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är ”Ledarhundsklubben-Stockholms län.
Föreningen bildades i september 2009.

§2 Ändamål

Ledarhundsklubben-Stockholms län är en demokratisk, fristående förening vars verksamhetsområde omfattar Stockholms län.

Föreningens ändamål är:

att i första hand bedriva verksamhet för medlemmarna för att dessa ska kunna utvecklas med sin ledarhund, att i andra hand, efter beslut av medlems- eller årsmöte, agera i för ledarhundsförarna viktiga intressepolitiska frågor.

§3 Medlemmar

A) Röstberättigad medlem. För att bli röstberättigad medlem i Ledarhundsklubben-Stockholms län fordras att inneha ledarhund eller att vänta på ny ledarhund samt att vara bosatt inom Stockholms län.

B) Stödjande medlem. Personer som vill stödja föreningens verksamhet och inriktning kan söka stödjande medlemskap.

För stödjande medlemmar gäller:

   A) Har inte rösträtt i föreningen.
   B) Har yttrande- och förslagsrätt
   C) Omfattas i övrigt av dessa stadgar

C) Antagande av medlemmar

Medlemmar antas av medlems- eller årsmöte.

§4 Firmateckning

Föreningens firma är Ledarhundsklubben-Stockholms län och tecknas av dem (minst 2) som styrelsen utser, var för sig eller två i förening.

§5 Utträde och uteslutning

Om en medlem önskar utträda ur föreningen anmäls detta till styrelsen. Sådant utträde har omedelbar verkan.Medlem som efter påminnelse inte betalat årsavgift kan uteslutas av styrelsen. Medlem, som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningens intressen, kan av styrelsen varnas och av årsmötet uteslutas. Medlem, som utträtt eller uteslutits ur föreningen, äger inte rätt till dess tillgångar.

§6 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet. För att ha rösträtt vid föreningens årsmöte krävs att ha erlagt fastställd medlemsavgift för innevarande verksamhetsår.

§7 Möten

A) Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse skall skickas ut en månad före mötet, övriga handlingar 14 dagar före mötet.
Motion från medlem skall för att kunna behandlas av årsmötet, tillställas styrelsen före januari månads utgång.
Vid årsmötet skall styrelsens verksamhet granskas.
Extra årsmöte hålls då det för uppgivet ärendes behandling krävs av styrelsen, revisorn,eller minst 20 % av föreningens röstberättigade medlemmar.

B) Medlemsmöte
Föreningen håller även medlemsmöten enligt fastställd plan eller då styrelsen finner det påkallat. Kallelse till medlemsmöte ska skickas till medlemmarna 14 dagar före mötet.

§8 Val

Vid årsmötet skall följande val förrättas:
a) Ordförande för 1 år
b) 2 styrelseledamöter för 2 år
c) Valkommitté, minst 2 St. för ett år
d) En revisor och en ersättare för 1 år

§9 Röstning

All röstning sker öppet.
Om lika röstetal uppstår sker avgörandet genom lottning.

Styrelsen har inte rösträtt vid:
behandlingen av årsberättelsen med däri ingående resultat- och balansräkning,
revisorns berättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning.

§10 Styrelse

Ledarhundsklubben-Stockholms läns verkställande organ är styrelsen som består av 5 ledamöter, varav en ordförande vald för ett år och övriga ledamöter för två år, valda växelvis vartannat år.

Ordförande väljs av årsmötet medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, sekreterare samt firmatecknare. Kassör kan utses bland styrelseledamöterna, men uppdraget kan också ges till någon utanför styrelsen. Om så sker, skall funktionen biträdas av en styrelseledamot.

Majoriteten av styrelsen, inklusive ordföranden, skall vara röstberättigade medlemmar.

Styrelsen är beslutför då minst 3 styrelseledamöter är närvarande. Vid röstning inom styrelsen, där lika röstetal uppstår, gäller den uppfattning ordföranden biträder.

Om årsmötet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet är hela styrelsen avsatt, och nyval skall ske.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall kallas till extra sammanträde när det för uppgivet ärendes behandling begärs av någon av styrelseledamöterna eller av revisorn.

§11 Föreningens räkenskaper

Föreningens räkenskaper löper per kalenderår, d v s 1 januari till 31 december,vilket också sammanfaller med verksamhetsåret.

Styrelsen har att före den 31 januari till revisorn överlämna räkenskaper och protokoll för granskning. Revisorn skall inom två veckor avge berättelse över revisionen, samt till årsmötet till - eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§12 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ett årsmöte med 2/3-dels majoritet.

§13 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs, att beslut fattas vid två årsmöten i följd, varav det ena skall vara ordinarie.Vid vardera röstningstillfället skall förslaget om upplösning biträdas av minst 2/3-dels majoritet.

Om föreningen upplöses, skall dess tillgångar förvaltas av Synskadades riksförbund i Stockholms och Gotlands län, i överensstämmelse med syftet som Ledarhundsklubben-Stockholms län har, tills ny organisation för ledarhundsförarna i Stockholms län bildats.


     
 

Sponsorer:

Kardevall Asfalterar AB Rörmekano logo
  Kardevall Asfalterar AB, VALLENTUNA
tel: 070-647 83 18
www.kardevallasfalterarab-vallentuna.clearsearch.se
  Rörmekano
tel: 08-511 791 48
www.rormekano.nu
Susanns Familjedaghem logo Logo
  Susanns Familjedaghem
tel: 070-7342340
www.dagmammor.se
  Oderland webbhotell
tel: 031-3616161
www.oderland.se

 

 

 
     

 

©2012 Created by Morgan Högberg. Webmaster mail: morgan@ledarhundsklubben.se