Ledarhundsklubben - Stockholm & Gotlands läns - 140213 Referat fran Hundsnackarkvallen 


  

Menyn

Till Startsidan

Bli medlem

För medlemmar

Om ledarhunden

Tillgänglighet med ledarhunden

Kalendarium

Bildgalleri

ArkivOm oss

Kontakta oss

Närstående verksamhet

Länkar

Hundsnackarkväll den 13 februari 2014

 

Brott mot de lokala ordningsföreskrifterna

I vissa områden råder det alltid koppeltvång och på vissa platser totalt hundförbud. Koppeltvång gäller alltid i naturreservat och hundförbud gäller ofta på exempelvis lekplatser och allmänna badplatser. Reglerna varierar från kommun till kommun. Detta koppeltvång brukar man kalla det strikta koppeltvånget. Nedan kan ni läsa hur Stockholms kommuns lokala ordningsföreskrifter ser ut gällande hundar och katter.

19 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i20-23 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst. Vad som sägs i 21 § skall även gälla en katts ägare, den som tagit emot en katt för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en katt.

20 §
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser. Kopplingstvång gäller inte heller inom Långholmens klippbad (bilaga 8). Tikar skall under löptid hållas kopplade när de vistas utanför inhägnade områden. Hundar får inte vistas på stadens egna eller till staden upplåtna begravningsplatser och kyrkogårdar.

21 §
När en hund eller katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hunden eller katten får i stället vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

22 §
Förorening efter hund skall plockas upp dels på samtliga gångbanor och parkvägar som utgör offentlig plats, dels andra offentliga platser inom följande stadsdelar: Kungsholmen, Stadshagen, Kristineberg, Fredhäll, Marieberg, Stora och Lilla Essingen, Långholmen, Reimersholme, Södermalm, Riddarholmen, Gamla Stan, Skeppsholmen, Kastellholmen, Norrmalm, Vasastaden, Östermalm, Hjorthagen samt del av Ladugårdsgärdet och del av Djurgården – allt enligt bifogad karta (bilaga 4).

23 §
Hund får inte medföras eller vistas inom de på bifogade kartor markerade områdena (bilaga 2), på nedan angivna badplatser under perioden 1 juni - 31 augusti: Brunnsvikens strandbad, Ekhagens strandbad, Farsta strandbad, Flatenbadet allmänna, Flatenbadet barnbad, Fredhällsbadet, Gröndals brygga (Ormberget), Hägerstens bassängbad, Hässelby allmänna bad, Hässelby strandbad, Hökarängsbadet, Johannedalsbadet, Kanaanbadet, Lilla Essingebadet, Långholmens strandbad, Långholmens klippbad, Långsjöbadet, Lövstabadet, Maltesholmsbadet, Mälarhöjdsbadet, Nytorps bassängbad, Skrubba strandbad, Sköndals bassängbad för funktionsnedsatta, Smedsuddsbadet, Solviksbadet, Stora Essingebadet, Sätrabadet, Tanto strandbad (Årstaviken), Trekantens strandbad, Älvsjö bassängbad, Ängbybadet och Örnberget (bilaga 2)

23 §
Hund får inte medföras eller vistas inom de på bifogade kartor markerade områdena (bilaga 2), på nedan angivna badplatser under perioden 1 juni - 31 augusti: Brunnsvikens strandbad, Ekhagens strandbad, Farsta strandbad, Flatenbadet allmänna, Flatenbadet barnbad, Fredhällsbadet, Gröndals brygga (Ormberget), Hägerstens bassängbad, Hässelby allmänna bad, Hässelby strandbad, Hökarängsbadet, Johannedalsbadet, Kanaanbadet, Lilla Essingebadet, Långholmens strandbad, Långholmens klippbad, Långsjöbadet, Lövstabadet, Maltesholmsbadet, Mälarhöjdsbadet, Nytorps bassängbad, Skrubba strandbad, Sköndals bassängbad för funktionsnedsatta, Smedsuddsbadet, Solviksbadet, Stora Essingebadet, Sätrabadet, Tanto strandbad (Årstaviken), Trekantens strandbad, Älvsjö bassängbad, Ängbybadet och Örnberget (bilaga 2)

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot paragraferna 20-23 kan dömas till penningböter.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Lagen anger att du som hundägare ska ha den tillsyn som krävs för att undvika att hunden orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Alla hundar ska under tiden den 1 mars-20 augusti hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lös i marker där det finns vilt. Under resten av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Regeringen kan även meddela avvikelse från detta och om det finns skäl att skydda vilt, införa föreskrifter om koppeltvång.

Den som brister i tillsynen över eller inte sköter om sin hund, riskerar förelägganden eller förbud, exempelvis att hunden ska vara försedd med munkorg eller hållas instängd. Föreläggandet eller förbudet får förenas med vite. Polismyndigheten kan också besluta att en hund ska omhändertas och att en person inte får ha hand om hunden.

Exempel:
En hund springer lös inom tätbebyggt område. Hunden är snäll men grannarna störs över att hunden springer på deras tomter och skäller och förorenar och en granne är rädd för hundar och tycker det är mycket obehagligt. Detta upprepas fastän grannarna har sagt till hundägaren. Tillslut tröttnar grannarna och gör polisanmälningar varje gång hunden springer lös. Vet man vem det är som har släppt ut hunden eller ser man vem som är ute med hunden och det är koppeltvång enligt de lokala ordningsföreskrifterna där hunden springer lös blir det brott mot de lokala ordningsföreskrifterna. Polisen kan också ge ägaren en erinran. I erinran står vad som händer om den som har hunden fortsätter att ha den lös. I detta fall fortsätter ägaren att ha hunden lös så polisen beslutar om ett förläggande och i detta fall blir det koppeltvång vilket innebär att hunden skall vara kopplad vi all vistelse utomhus utom i speciellt iordningställda rastgårdar. Kopplet ska vara ett fast koppel som är max 2 meter långt.

Efter hunden har blivit förlagd med koppeltvång går ägarens make ut med hunden. Maken låter hunden var lös och det ser en granne som gör polisanmälan. Grannen vet nämligen om att maken också har blivit informerad om att hunden har koppeltvång. Maken gör sig skyldig till brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte följer ett föreläggande döms till böter. Lag om tillsyn över hundar och katter är till för att "skydda människor från hundar". Djurskyddslagen är till för att "skydda djuren från människorna".

Polisen kan omhänderta djur som t.ex. vanvårdas med stöd av Djurskyddslagen § 32. Polisen måste sedan underställa beslutet till Länsstyrelsen som beslutar vad som ska hända med djuret och om den som vanvårdat djuret skall få djurförbud. Polisen utreder om vanvården är ett brott d.v.s. djurplågeri alt. brott mot djurskyddslagen.

Huddinge 2014-03-07


Gunilla Löö     
 

Sponsorer:

Kardevall Asfalterar AB Rörmekano logo
  Kardevall Asfalterar AB, VALLENTUNA
tel: 070-647 83 18
www.kardevallasfalterarab-vallentuna.clearsearch.se
  Rörmekano
tel: 08-511 791 48
www.rormekano.nu
Susanns Familjedaghem logo Logo
  Susanns Familjedaghem
tel: 070-7342340
www.dagmammor.se
  Oderland webbhotell
tel: 031-3616161
www.oderland.se

 

 

 
     

 

©2012 Created by Morgan Högberg. Webmaster mail: morgan@ledarhundsklubben.se